Background Image
Previous Page  9 / 530 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 530 Next Page
Page Background

8

Autoarea prezintă o panoramă completă a centrelor urbane, aşezărilor rurale,

a

şezărilor de tip

vici militares

, vilelor rustice din Dacia sud-

vestică. Capitolul se

înfăţ

i

şează cu atât mai însemnat, cu cât e ştiut faptul că informaţ

iile privitoare la

aceste aspecte sunt sporadice

şi în destul de mare măsură izolate –

„secvenţiale”,

cum spune pe bună dreptate cercetătoarea.

Nu mai pu

ţin interesant este capitolul care decelează cu subtilitate aspecte ale

civiliza

ţ

iei romane din Banat, privind atât la spa

ţiul provincial, cât şi zona de

câmpie, în

barbaricum.

Este vorba despre manifestările religioase, de

spre cultele

variate atestate în zona provincială, despre locurile de cult.

Urmând interesul său cunoscut din lucrări anterioare, Doina Benea prezintă în

încheiere situa

ţia politică, militară şi administrativă a Banatului în secolele

III

IV:

retragerea administra

ţ

iei romane din Dacia, reorganizarea limesului nord-

dunărean,

fortifica

ţ

iile noi sau refacerea unora mai vechi la sfâr

ş

itul secolului al III-

lea şi în

secolul al IV-

lea. Un subcapitol tratează locuirea Câmpiei bănăţ

ene în acela

ş

i interval,

cu popula

ţ

iile sale amestecate de daci liberi, sarma

ţi şi germanici. Spiritualitatea

epocii surprinde fenomenul de dispari

ţie treptată a cultelor păgâne şi apariţ

ia primelor

dovezi ale cre

ş

tinismului.

Cu o carieră academică ş

i de cercetare ce se distinge prin competen

ţă,

soliditate

ş

tiin

ţifică şi probitate profesională, dublată de o pasiune arzătoare, există

toate premizele ca tratatul ce poartă semnătura eminentei cercetătoare Doina Benea

,

Istoria Banatului. Antichitatea

(ediţia a II

-

a revăzută şi adăugită)

,

să fie o reuşită a

istoriografiei române

ş

ti.

7 aprilie 2016

Prof. dr. Mihai Bărbulescu,

Membru corespondent al Academiei Române